Intenzifikace čistíren
odpadních vod

Snižujeme nebo zcela vylučujeme nutnost dostavby nových objektů ČOV

Zajišťuje intenzifikace současně provozovaných čistíren odpadních vod, kterou jsou hydraulicky nebo látkově přetížené, nebo vykazují nízkou účinnost čistícího procesu.

Aplikacemi moderních technologií snížujeme nebo zcela vylučujeme nutnost dostavby nových objektů ČOV. Naše řešení snižují náklady na rekonstrukci a intenzifikaci ČOV a zkracují dobu realizace.

Intenzifikační metody

Dávkování

Dávkování B-CAT závisí na množství a složení organické hmoty, zpracovávané v bioplynové stanici. Obvyklá dávka B-CAT se pohybuje v úrovni 2 – 4% z denního objemu organické hmoty, aplikované do fermentoru bioplynové stanice.

Intenzifikace produkce bioplynu

Ve spolupráci s firmou SKANSKA, a.s. nabízíme metodu pro intenzifikaci rozkladu organických látek, využívaných pro výrobu bioplynu. Jedná se o biotechnologii, která umožňuje zvýšit využitelnost fermentované biomasy a zvýšit produkci bioplynu a to pomocí aplikace biologicky aktivního roztoku biokatalyzátoru (B-CAT).

ABESS, s.r.o. je nositelem know-how, dodavatelem technologie a B-CAT.

Výroba B-CAT

B-CAT vzniká fermentací specifického organického substrátu ve vodě za stanovených provozně-technologických podmínek (teplota, tlak, doba zdržení). B-CAT je bezbarvá kapalina a bez zápachu. B-CAT je směs enzymů a nepatogenních mikroorganismů. B-CAT je hygienicky nezávadný roztok a byl schválen k používání Ministerstvem zdravotnictví ČR (platí pro EU). Produkce B-CAT je kontinuální, probíhá za stanovených podmínek.

B-CAT je produkován ve výrobních zařízeních, která jsou konstruována individuálně podle požadovaného výkonu zařízení a podmínek jeho umístění. Výrobní zařízení B-CAT, kontrolu jeho provozu a kvalitu produkovaného roztoku B-CAT zajišťuje ABESS, s.r.o.

Výhody konstrukce

  • B-CAT urychluje a posiluje biochemické procesy při rozkladu organických látek, zvyšuje rozložitelnost i obtížně rozložitelných organických látek např. na bázi celulózy.
  • Jedná se o intenzifikaci enzymatické hydrolýzy celulózy.
  • Lepší využitím energetického potencionálu biomasy přináší významné efekty, a to vyšší účinnost rozkladu organických látek, zlepšení stability fermentačního procesu a zejména vyšší produkci bioplynu.
  • Výsledným efektem aplikace B-CAT v bioplynových stanicích je zvýšení produkce bioplynu obvykle o 5 – 15%, ve srovnání s běžným procesem fermentace.
  • B-CAT také snižuje produkci zapáchajících látek a jejich emise do ovzduší.

Technologie

  • ABESS, s.r.o. nabízí provozovatelům bioplynových stanic dodávku produkčního zařízení B-CAT.
  • Následně je realizován zkušební provoz pro ověření efektu uvedené metody v dané bioplynové stanici.
  • Po vyhodnocení výsledků zkušebního provozu aplikace B-CAT následuje přechod do trvalého provozu a komerční režim dodávky technologie.
  • Cena metody činí cca 35% z dosaženého zvýšení ekonomického efektu bioplynové stanice.