Čistírny
průmyslových technologických vod

Nabízíme komplexní řešení problematiky nakládání s technologickými vodami v různých průmyslových provozech.

Realizace systémů uzavřených okruhů technologické vody je z ekonomického i ekologického hlediska vysoce efektivní. Návratnost vynaložených investičních prostředků je obvykle rychlejší, než je tomu u investic do výrobních zařízení.

Snižování spotřeby technologické vody i úroveň jejího čištění představuje v mnoha provozech významný intenzifikační faktor, který umožňuje zásadně snížit provozní náklady, zlepšit rentabilitu a konkurence schopnost a současně omezit negativní vlivy na životní prostředí.

POUŽITÍ

Využití čistíren průmyslových odpadních vod

Čištění odpadních vod s obsahem anorganických látek

Čištění odpadních vod s obsahem anorganických látek

Pro provozy zabývající se výrobou a zpracováním skla, kamenickou výrobou, výrobou stavebních hmot apod.

Čištění odpadních vod s obsahem organických látek

Čištění odpadních vod s obsahem organických látek

Například ropné látky, rostlinné ale i živočišné tuky, aromatické uhlovodíky apod.

Čištění odpadních vod
            s obsahem kovových částic

Čištění odpadních vod s obsahem kovových částic

Například olovo, cín, stříbro, měď, chrom, zinek, kadmium apod.

TECHNOLOGIE A PRODUKTY

Používané technologie a produkty

Technologické vody jsou nezbytným médiem pro zajištění výroby. V mnoha případech dochází ke znečištění technologické vody a následně je jako odpadní voda vypouštěna jako odpadní. Tento způsob nakládání s vodou je z ekonomického i ekologického hlediska nežádoucí.

V provozech, kde to hygienické hledisko umožňuje, tzn. zejména ve strojních provozech, je možné realizovat systém, který v první fázi zajistí účinné čištění upotřebené technologické vody a v druhé fázi vyčištěnou vodu vrátit zpět do výrobního procesu. Lze vytvořit uzavřený okruh technologické vody, který je doplňován pouze o ztráty při výrobě nebo odparem.

EcoSafe

Biologické materiály a biotechnologie EcoSafe

Jsou určeny pro biochemický rozklad polycyklických aromatických uhlovodíků, alifatických a aromatických uhlovodíků, příp. dalších organických látek kontaminujících jednotlivé složky životního prostředí (voda, půda, vzduch) a odpady.

Biologické materiály a biotechnologie EcoSafe jsou schváleny pro aplikace v ČR Státním zdravotním ústavem Praha č.j. CHŽP-35-254/97.

reference

Vybrané reference

naše reference